ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
8
เดือนนี้
318
เดือนที่แล้ว
469
ปีนี้
318
ปีที่แล้ว
4,768
ทั้งหมด
5,231
ไอพี ของคุณ
3.238.70.175


โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

     โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ณ บ้านห้วยมะบวบ หมู่ที่ 7 ต.แม่ยวมน้อย อ. ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

       จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านการศึกษา ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหน้าที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับ รากหญ้ามากที่สุด และเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา อีกทั้ง พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบล  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของอบต.ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

วัตถุประสงค์

๑  เพื่อให้ประชาชนไม่เสียสิทธ์และขาดโอกาสในการรับทราบข้อมูล และรับบริการจาก อบต.แม่ยวมน้อย

๒  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ให้เข้าใจถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

๓  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นการลดขั้นตอนระยะเวลาในการให้บริการประชาชน

๔  เพื่อพบปะประชาชนและสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ยวมน้อย

 


 
19 มีนาคม 2563