ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
8
เดือนนี้
318
เดือนที่แล้ว
469
ปีนี้
318
ปีที่แล้ว
4,768
ทั้งหมด
5,231
ไอพี ของคุณ
3.238.70.175


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

กองคลังงานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ได้จัดทำ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ประจำปี 2563 หมู่1-หมู่8 ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือน สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

15 มิถุนายน 2563

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/kwos00

01 มิถุนายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ได้ประกาศเรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562ให้เป็นไปตามมาตรา 26-28 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดให้องค์กรส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จแล้ว ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยติดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ภายในเดื่อน พฤษภาคม ของทุกปี

29 พฤษภาคม 2563

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

     โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ณ บ้านห้วยมะบวบ หมู่ที่ 7 ต.แม่ยวมน้อย อ. ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

       จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านการศึกษา ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหน้าที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับ รากหญ้ามากที่สุด และเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา อีกทั้ง พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบล  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของอบต.ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

วัตถุประสงค์

๑  เพื่อให้ประชาชนไม่เสียสิทธ์และขาดโอกาสในการรับทราบข้อมูล และรับบริการจาก อบต.แม่ยวมน้อย

๒  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ให้เข้าใจถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

๓  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นการลดขั้นตอนระยะเวลาในการให้บริการประชาชน

๔  เพื่อพบปะประชาชนและสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ยวมน้อย

 

19 มีนาคม 2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

           ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๑ กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง

03 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

ณ บ้านแม่หาด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านการศึกษา ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหน้าที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับ รากหญ้ามากที่สุด และเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา อีกทั้ง พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบล  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของอบต.ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

วัตถุประสงค์

๑  เพื่อให้ประชาชนไม่เสียสิทธ์และขาดโอกาสในการรับทราบข้อมูล และรับบริการจาก อบต.แม่ยวมน้อย

๒  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ให้เข้าใจถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

๓  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นการลดขั้นตอนระยะเวลาในการให้บริการประชาชน

๔  เพื่อพบปะประชาชนและสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ยวมน้อย

 

17 ตุลาคม 2562

แนวทางร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมมน้อย ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ำเสมอ

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมมน้อย ขอประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์ ให้ประชาชนทราบ เพื่ออำนวยความสะดวก และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็ว

 

15 ตุลาคม 2561

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (7 รายการ)