ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
310
เดือนที่แล้ว
469
ปีนี้
310
ปีที่แล้ว
4,768
ทั้งหมด
5,223
ไอพี ของคุณ
3.232.96.22
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือรายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 25601 ก.ค. 2563
2คู่มือรายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 25591 ก.ค. 2563
3รายงานผลการศึกษา ข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ก.ค. 2563
4คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ1 ก.ค. 2563
5คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด1 ก.ค. 2563
6คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ก.ค. 2563
7คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ก.ค. 2563
8คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และขอความเป็นธรรม1 ก.ค. 2563
9คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1 ก.ค. 2563
10คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ก.ค. 2563
11คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25621 ก.ค. 2563
12คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง1 ก.ค. 2563
13คู่มือแนวทาง การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์1 ก.ค. 2563
14คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม1 ก.ค. 2563
15คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ระดับจังหวัด1 ก.ค. 2563
16คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย1 ก.ค. 2563
17คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ก.ค. 2563
18คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ก.ค. 2563
19คู่มือการตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในและการายงานการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ก.ค. 2563
20คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช1 ก.ค. 2563

12  >> >|