ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
8
เดือนนี้
318
เดือนที่แล้ว
469
ปีนี้
318
ปีที่แล้ว
4,768
ทั้งหมด
5,231
ไอพี ของคุณ
3.238.70.175
ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25601 เม.ย. 2563
2พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25601 เม.ย. 2563
3พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25431 เม.ย. 2563
4กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตรภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1 เม.ย. 2563
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25431 เม.ย. 2563
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.25611 เม.ย. 2563
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.25591 เม.ย. 2563
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25591 เม.ย. 2563
9ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.256031 มี.ค. 2563
10หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ที่ นน 0023.3/ว448831 มี.ค. 2563
11พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256231 มี.ค. 2563
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แกไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)31 มี.ค. 2563
13หนังสือซักซ้อมการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว176131 มี.ค. 2563
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255931 มี.ค. 2563
15พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์31 มี.ค. 2563
16พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.255131 มี.ค. 2563
17พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น31 มี.ค. 2563
18พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 252231 มี.ค. 2563
19พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.254931 มี.ค. 2563
20พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254231 มี.ค. 2563

12  >> >|