ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
368
เดือนที่แล้ว
661
ปีนี้
4,199
ปีที่แล้ว
7,988
ทั้งหมด
17,100
ไอพี ของคุณ
3.238.104.143
ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙12 ม.ค. 2565
2พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ (รวมล่าสุด)4 ม.ค. 2565
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25591 เม.ย. 2563
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.25591 เม.ย. 2563
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.25611 เม.ย. 2563
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25431 เม.ย. 2563
7กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตรภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1 เม.ย. 2563
8พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25431 เม.ย. 2563
9พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25601 เม.ย. 2563
10ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25601 เม.ย. 2563
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น31 มี.ค. 2563
12พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 255231 มี.ค. 2563
13พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ31 มี.ค. 2563
14พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254231 มี.ค. 2563
15พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.254931 มี.ค. 2563
16พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 252231 มี.ค. 2563
17พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น31 มี.ค. 2563
18พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.255131 มี.ค. 2563
19พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์31 มี.ค. 2563
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255931 มี.ค. 2563

12  >> >|