ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

E-Service

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
196
เดือนที่แล้ว
1,385
ปีนี้
6,868
ปีที่แล้ว
12,258
ทั้งหมด
32,027
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49
4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVIT-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVIT-19),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

วันที่ 20 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ได้ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVIT-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVIT-19) มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้นำกลุ่มสตรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติทำหน้ากากอนามัย และได้รับความรู้เกี่ยวกับสถารการณ์โรค และการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT-19) 

23 มีนาคม 2563

มอบใบประกาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายอภิชาต กงล้อเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ได้ทำการมอบใบประกาศให้กับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019

23 มีนาคม 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

         พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 41 กำหนดให้ผู้อำนวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904 วปร. มีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัด/อำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลตำบล ทต.) อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยในพื้นที่รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้างการสั่งการแผนผังเครือข่ายการติดต่อสื่อสารและการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

   วัตถุประสงค์

       1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบลให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      2 เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการการบริหารจัดการสาธารณะภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น

          3 เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติตงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

          4 เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและ  มีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

06 มีนาคม 2563

การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์  2563 ณ ห้องประชุมอบต.แม่ยวมน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอบต.แม่ยวมน้อย

เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยแก่ประชาชน กำหนดเวลาวันเวลาการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ

กำหนดหน้าที่ของพนักงานในการจัดงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ให้แนวทางในการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพสะดวก รวดเร็ว

อบรมสร้างเจตนารมณ์การให้บริการประชาชนที่ดี สร้างความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

07 กุมภาพันธ์ 2563

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

        วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายบุญเลิศ วนาคีรีพันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เป็นประธานในพิธี ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย พนักงานส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่ตำบลแม่ยวมน้อย 

16 ธันวาคม 2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2562  วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2562  วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562

 เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อการพิจารณา 

-เรื่องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี

-เรื่องขอความเห็นชอบการต่ออายุการเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้ายของโรงเรียนบ้านหว่าโน

-เรื่องอาหารเสริมนมโรงเรียน

-เรื่องอาหารกลางวันโรงเรียน

-เรื่องขออนุมัติจัดซื้อเทปวัดระยะ แบบล้อกลิ้ง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง

-เรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย(เรื่องการควบคุมเลี้ยงสัคว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563)

 -เรื่องการขออนุมัติใช้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

เรื่องอื่นๆ

-เรื่อง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

 

 

02 ธันวาคม 2562

ประกาศ อบต.แม่ยวมน้อย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ30 (5)กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

 

28 พฤศจิกายน 2562

ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

27 กรกฎาคม 2562

|< << 1 2 34

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 4  (53 รายการ)