ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

E-Service

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
1,328
เดือนที่แล้ว
1,546
ปีนี้
12,169
ปีที่แล้ว
12,258
ทั้งหมด
37,328
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121
ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙12 ม.ค. 2565
2พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ (รวมล่าสุด)4 ม.ค. 2565
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25591 เม.ย. 2563
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.25591 เม.ย. 2563
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.25611 เม.ย. 2563
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25431 เม.ย. 2563
7กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตรภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1 เม.ย. 2563
8พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25431 เม.ย. 2563
9พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25601 เม.ย. 2563
10ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25601 เม.ย. 2563
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น31 มี.ค. 2563
12พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 255231 มี.ค. 2563
13พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ31 มี.ค. 2563
14พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254231 มี.ค. 2563
15พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.254931 มี.ค. 2563
16พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 252231 มี.ค. 2563
17พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น31 มี.ค. 2563
18พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.255131 มี.ค. 2563
19พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์31 มี.ค. 2563
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255931 มี.ค. 2563

1 2   >>  >|