ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

E-Service

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
1,328
เดือนที่แล้ว
1,546
ปีนี้
12,169
ปีที่แล้ว
12,258
ทั้งหมด
37,328
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน5 เม.ย. 2565
2ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของข้าราชการ5 ม.ค. 2565
3คู่มือการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย4 ม.ค. 2565
4คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี4 ม.ค. 2565
5คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่1 เม.ย. 2564
6คู่มีอการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม1 ก.ค. 2563
7คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู็ประสลภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25591 ก.ค. 2563
8คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ก.ค. 2563
9คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผล1 ก.ค. 2563
10คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ก.ค. 2563
11คู่มือการจัดทำและประสานพัฒนาในระดับพื้นที่1 ก.ค. 2563
12คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช1 ก.ค. 2563
13คู่มือการตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในและการายงานการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ก.ค. 2563
14คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ก.ค. 2563
15คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ก.ค. 2563
16คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย1 ก.ค. 2563
17คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ระดับจังหวัด1 ก.ค. 2563
18คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม1 ก.ค. 2563
19คู่มือแนวทาง การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์1 ก.ค. 2563
20คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง1 ก.ค. 2563

1 2 3   >>  >|