ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

E-Service

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
196
เดือนที่แล้ว
1,385
ปีนี้
6,868
ปีที่แล้ว
12,258
ทั้งหมด
32,027
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49
ลำดับรายการวันที่
21คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25621 ก.ค. 2563
22คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ก.ค. 2563
23คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1 ก.ค. 2563
24คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และขอความเป็นธรรม1 ก.ค. 2563
25คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ก.ค. 2563
26คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ก.ค. 2563
27คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด1 ก.ค. 2563
28คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ1 ก.ค. 2563
29รายงานผลการศึกษา ข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ก.ค. 2563
30คู่มือรายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 25591 ก.ค. 2563
31คู่มือรายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 25601 ก.ค. 2563
32 คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ เอกสารประกอบ การจัดการเรียนการสอน DLTV ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 256326 มิ.ย. 2563
33คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญฯ24 มิ.ย. 2563
34คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ21 เม.ย. 2563
35คู่มือการจัดทำงบประมาณ21 เม.ย. 2563
36คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253921 เม.ย. 2563
37คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256021 เม.ย. 2563
38ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท21 เม.ย. 2563
39คู่มือปฏิบัติงานด้านภาษีท้องถิ่น21 เม.ย. 2563
40คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น21 เม.ย. 2563

|< << 12 3   >>  >|