ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

E-Service

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
13
เดือนนี้
320
เดือนที่แล้ว
620
ปีนี้
320
ปีที่แล้ว
7,988
ทั้งหมด
13,221
ไอพี ของคุณ
54.224.117.125



-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 
-:-  การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.แม่ยวมน้อย 
-:- ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายฝายกั้นน้ำ หมู่ 3 บ้านห้วปอน 
-:- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.แม่ยวมน้อย ประจำปี 2563 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.) 
-:- ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 
-:- โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 



โครงการจัดเวทีประชาคมระดับดับหมู่บ้าน (พ.ศ.2566 -พ.ศ.2570)
การบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ( 7 วันอันตราย)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยครั้งแรก
ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำรวจพื้นที่อุทกภัย63
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563






ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)



ดอยหมื่อก่าโด่
ดอยผา








กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน   จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    กรมบัญชีกลาง   รัฐบาลไทย